Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W PRAKTYKA PODOLOGICZNA KATARZYNA WZOREK – BANASIK

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, kosmetycznych zwanych dalej łącznie: Usługami a z osobna Usługą Podologiczną, Usługą Kosmetyczną – które są świadczone w Praktyka podologiczna, mieszczącej się w Kielcach, ul. Mikołaja Kopernika 3, gabinet 62, które jest zwane dalej: Gabinetem prowadzonym przez Katarzyna Wzorek – Banasik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Praktyka podologiczna Katarzyna Wzorek – Banasik, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Mikołaja Kopernika 3, gabinet 62, 25-336 Kielce, NIP 6672074049, REGON 260732859.

 2. Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

 3. Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem, Klientem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usług.

§ 2. REJESTRACJA NA WIZYTĘ

 1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty- dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent/Klient może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

 2. Wizyty w Gabinecie można umawiać:
  a) poprzez telefoniczną rejestrację pod numerem telefonu 667-138-134 zwaną dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
  b) poprzez stronę internetową www.podologkielce.pl

 1. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie.

 2. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Gabinecie jest w całości zapełniony, Pacjent/Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Pacjent/Klient, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

 3. Podczas Rejestracji Gabinet w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent/Klient.

 4. Podczas Rejestracji Pracownik Gabinetu poprosi o podanie następujących danych:
  a) imię i nazwisko;
  b) numer telefonu do kontaktu;
  c) adres e-mail;
  d) wiek Pacjenta/Klienta;
  e) informację czy Usługa realizowana jest w formie vouchera upominkowego.

 1. W określonych przypadkach Pacjent/Klient może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: info@podologkielce.pl zdjęcia stopy lub jej części.

 2. Pomiędzy wykonaniem Usług w miarę możliwości zapewniane są 10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.

 3. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent/Klient otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.

 4. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta/Klienta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00, Wizyta ta zostanie przez Gabinet automatycznie uznana za aktualną.

§ 3. REZYGNACJA Z WIZYTY, ODWOŁANIE Z WIZYTY

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent/Klient powinien stawić się w Gabinecie najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.

 2. Gabinet zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Gabinetu i trwa dłużej niż 15 minut, Gabinet w miarę możliwości poinformuje Pacjentów/Klientów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.

 3. Gabinet zachowuje prawo do odmowy wykonania Usług, jeżeli Pacjent/Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjenta/Klienta o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Gabinet, która wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usług z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

 4. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta/Klienta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Gabinet do obciążenia Pacjenta/Klienta kosztami niezrealizowanej Wizyty.

 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Gabinet zaproponuje nowy termin Wizyty.

 6. Gabinet informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Pacjent/Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Gabinecie.

 7. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Pacjenci/Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie.
  W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Pacjentów
  z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Gabinecie Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.

 8. Pacjent/Klient ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną Wizytą. Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Gabinet do obciążenia Pacjenta/Klienta kosztami wizyty.

§ 4. PRZEBIEG WIZYTY

 1. Usługi wykonywane w Gabinecie wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.

 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent/Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. Karty Pacjenta/Klienta, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem/Klientem.

 3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Gabinetu przedstawi Pacjentowi/Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.

 4. Wszystkie usługi świadczone przez Gabinet dostępne są na stronie internetowej Gabinetu pod adresem: www.podologkielce.pl

 1. § 5. PŁATNOŚĆ

 2. Pacjent/Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Gabinetu znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.podologkielce.pl

 3. W Gabinecie udostępnia się następujące formy płatności:
  a) gotówka
  b) voucher upominkowy

4. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent/Klient obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi lub w przypadkach płatności za Usługę pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta/Klienta. 
5. W przypadku Pacjentów/Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent/Klient w momencie płatności obowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

§ 6. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Pacjent/Klient po wykonanej Usłudze ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi – dalej: Reklamacja. Składając Reklamację Pacjent/Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta/Klienta złożona na piśmie na adres e-mailowy: www.podologkielce.pl lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Gabinetu. W miarę możliwości Pacjent/Klient do Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.

 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Gabinet w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent/Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi/Klientowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Gabinecie lub zwrot kosztów wykonanej Usługi. w ramach uznania reklamacji może ponadto zaproponować inne korzyści Pacjentowi/Klientowi.

 5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jej wykonaniu, Pacjent/Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Gabinet zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta/Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane produkty i leki – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta/Klienta.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Pacjenci/Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent/Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

 3. Niezastosowanie się Pacjenta/Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Gabinetu.

 4. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta/Klienta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta/Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 5. Pacjent/Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

 1. § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 2. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Gabinetu zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych,
  w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 3. Na obszarze Gabinetu a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi zabrania się wprowadzania zwierząt.

 4. Każdy Pacjent/Klient ma prawo wglądu do Regulaminu i Cennika Gabinetu.

 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2023 r.

 7. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent/Klient będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.

Scroll to Top